Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1. De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke verrichting van werkzaamheden door Thoonen Ramen Deuren Serres aan cliënten (hierna te noemen opdrachtgever) en voorts op elke verkoop en levering van zaken door Thoonen Ramen Deuren Serres.

2. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Tenzij anders is aangegeven zijn alle offertes vrijblijvend. Aan een offerte is Thoonen Ramen Deuren Serres eerst gebonden nadat zij een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door begin van uitvoering blijk heeft gegeven van acceptatie der opdracht.

4. Eventuele onjuistheden in orderbevestigingen, dan wel in andere geschriften van Thoonen Ramen Deuren Serres dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Thoonen Ramen Deuren Serres binnen 8 dagen na datum van deze schriftelijke stukken.

Artikel 2: Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveringen dienen te geschieden, c.q. de werkzaamheden door Thoonen Ramen Deuren Serres dienen te worden uitgevoerd.

2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Thoonen Ramen Deuren Serres en de betaling, voor zover die bij opdracht dient te geschieden, is verricht.

3. Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 3: Betaling

1. Alle overeenkomsten strekkende tot levering van zaken of verrichten van werkzaamheden geschieden onder conditie van betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is hij door dat enkele feit in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand of de wettelijke handelsrente, indien deze hoger is, verschuldigd vanaf de vervaldag.

3. Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van opdrachtgever, waarbij ten deze de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro.

4. Thoonen Ramen Deuren Serres heeft te allen tijde het recht om niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de overeengekomen prijzen.

Artikel 4: Meer- en minderwerk, extra kosten

1. De opdracht omvat het werk zoals dat in de offerte is omschreven. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Meerwerk dient schriftelijk te worden opgedragen, doch laat het gemis van een schriftelijke opdracht onverlet de aanspraken van opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van Thoonen Ramen Deuren Serres op verrekening daarvan, indien door andere middelen bewezen kan worden dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

2. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Thoonen Ramen Deuren Serres worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, dan wel indien de nieuwe overheidsvoorschriften van kracht worden, kan Thoonen Ramen Deuren Serres de daarmee gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige betaling van de geleverde zaken blijft Thoonen Ramen Deuren Serres eigenaar daarvan.

2. Opdrachtgever is voor de betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de zaken. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs direct ten volle opeisbaar.

3. In geval van doorverkoop draagt opdrachtgever reeds nu voor alsdan alle uit deze doorverkoop ontstane vorderingen jegens derden aan Thoonen Ramen Deuren Serres over. Zodra de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Thoonen Ramen Deuren Serres niet nakomt, is Thoonen Ramen Deuren Serres gerechtigd – zonder nader mededeling van de opdrachtgever – van de cessie aan de derde – afnemer mededeling te doen of deze aan de derde-afnemer te betekenen.

4. Indien opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Thoonen Ramen Deuren Serres niet nakomt, is Thoonen Ramen Deuren Serres zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Thoonen Ramen Deuren Serres de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

Artikel 6: Annulering en Schadeloosstelling

In geval van annulering van de order door opdrachtgever is Thoonen Ramen Deuren Serres in elk geval gerechtigd een schadeloosstelling te verlangen van 25% van de totale factuurwaarde. Indien de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat, dan zal de schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door Thoonen Ramen Deuren Serres geleden schade.

Artikel 7: De prijs

1.  De door Thoonen Ramen Deuren Serres opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen berekend volgens bij het bedrijf van Thoonen Ramen Deuren Serres geldende normale arbeidstijden.

2. Indien na de datum van aanbieding, dan wel na het totstandkomen van de overeenkomst, een of meer deze kostprijsfactoren al dan niet op grond van wettelijke bepalingen, worden verhoogd, dan zal Thoonen Ramen Deuren Serres gerechtigd zijn de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien zodanige verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na, het totstandkomen van de overeenkomst en opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring aan Thoonen Ramen Deuren Serres, tenzij de aanpassing der overeengekomen prijs gevolg is van enig wettelijk voorschrift.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden montagewerkzaamheden uitgevoerd tijdens de normale daguren en zijn de door Thoonen Ramen Deuren Serres opgegeven prijzen hierop gebaseerd.

Artikel 8: Risico en Aansprakelijkheid

1.  Thoonen Ramen Deuren Serres is uitsluitend aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever door of ten gevolge van het optreden van Thoonen Ramen Deuren Serres mocht ondervinden, indien aan Thoonen Ramen Deuren Serres grove nalatigheid kan worden verweten, danwel indien de betreffende schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Thoonen Ramen Deuren Serres wordt gedekt.

2. De opdrachtgever vrijwaart Thoonen Ramen Deuren Serres voor alle afspraken op schadevergoeding door derden, die deze derden tegen Thoonen Ramen Deuren Serres zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten door Thoonen Ramen Deuren Serres of de door Thoonen Ramen Deuren Serres aangewezen personen in verband met de uitvoering van een opdracht of het voldoen aan een leveringsplicht jegens de opdrachtgever.

3. Zodra de te leveren zaken bij de opdrachtgever zijn afgeleverd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook.

4. Indien Thoonen Ramen Deuren Serres ingevolge de vorige leden van dit artikel aansprakelijk mocht zijn, dan bedraagt de door Thoonen Ramen Deuren Serres te vergoeden schade ten hoogste het bedrag dat Thoonen Ramen Deuren Serres heeft ontvangen voor de betreffende werkzaamheden gedurende de laatste twee maanden, voorafgaande aan de dag, waarop de schade is ontstaan.

5. Thoonen Ramen Deuren Serres is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade voor opdrachtgever of derden, indien deze schade voortvloeien uit het hanteren van gegevens welke door of namens opdrachtgever aan Thoonen Ramen Deuren Serres zijn verstrekt, dan wel indien deze schade gevolg is van werkzaamheden door derden. Evenmin is Thoonen Ramen Deuren Serres aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van gebruik van materialen die door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

Artikel 9: Reclame en Garantie

1. Reclames terzake van gebreken aan geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk bij Thoonen Ramen Deuren Serres kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen acht dagen na (af)levering.

2. Reclames geven opdrachtgever niet het recht om betaling van de volledige vordering op te schorten.

3. Het door Thoonen Ramen Deuren Serres geleverde werk, alsook de deugdelijkheid van de geleverde materialen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven fabrieksgarantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Thoonen Ramen Deuren Serres, is Thoonen Ramen Deuren Serres niet te gehouden tot vervanging van materialen of zaken, dan wel tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

4. Thoonen Ramen Deuren Serres staat niet in voor de deugdelijkheid van de verwerkte materialen, indien materialen zijn verwerkt die ter beschikking zijn gesteld door de opdrachtgever.

5. Voldoening door Thoonen Ramen Deuren Serres aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 10: Ontbinding en Opschorting

1. Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting tengevolge van overmacht, is Thoonen Ramen Deuren Serres gerechtigd direct betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen, evenals voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door hem gederfde winst daaronder begrepen.

2. In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Thoonen Ramen Deuren Serres tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen die voor hem uit een met Thoonen Ramen Deuren Serres gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Thoonen Ramen Deuren Serres gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 11: Geschillen

1. Ten aanzien van overeenkomsten zoals bedoeld in deze voorwaarden, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands Recht, ongeacht de plaats van levering van de zaken c.q. van uitvoering van werkzaamheden.

2. Thoonen Ramen Deuren Serres is te allen tijde gerechtigd eventuele geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van Thoonen Ramen Deuren Serres, tenzij de opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.